Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

ДОГОВОР ЗА БФП ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ" ПО НПВУ, КОМПОНЕНТ "ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ"

Списък публикации

 
„МЕТАЛАГРО“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“.

Номер на проектното досие: BG-RRP-3.004-2042

Договор №: BG-RRP-3.004-2042-C01

Наименование на проекта: „Технологична модернизация в предприятието“

Дата на сключване на договора: 10.04.2023г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.04.2024г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Добрич

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 400 000 лв.

Размер на БФП (в лева): 700 000 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 700 000 лв.

Размер на финансирането от Съюза (в лева): 700 000 лв.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиването на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет на МЕТАЛАГРО АД.

Главна цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на производството на "МЕТАЛАГРО" АД, разширяване на производствения капацитет и усъвършенстване на възможностите за модернизация и цифровизация на процесите, чрез закупуване на Файбър лазер- 1 бр. В резултат от изпълнението на проекта се очаква постигането и на следните специфични цели:

• Повишаване на ефективността на производството, чрез намаляване на себестойността на
продуктите;
• Повишаване качеството на произвежданата продукция, чрез цифровизация и
модернизиране на технологичните процеси на производството;
• Въвеждане на нова машина и технологии с акцент върху дигитализацията, които ще
позволят предлагането на по-качествени продукти. 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕТАЛАГРО АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД ЕФК, Министерство на иновациите и растежа

Към началото