Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Договор по процедура "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" по ОПИК 2014-2020

Списък публикации


Металагро АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по поцедура  BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-6.002-0857

Договор: BG16RFOP002-0857-C01

Наименование на проекта: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Дата на сключване на договора: 16.09.2022

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора - 16.07.2023

Продължителност на изпълнение  - 10 месеца 

Място на изпълнение - град Добрич 

Общ размер на допустимите разходи - в лева - 273 810 лв. 

Размер на БФП в лева - 136 905 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента  - в лева - 136 905 лв.

Размер на съфинасирането от Съюза - в лева - 136 905 лв. 

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към възстановяване на мСП чрез изпълнението на лерки за подобряване на енергийната им  ефективност 

Главна цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на ерегийната ефективност на предприятието , което, от своя страна, ще подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентноспособността и понижаване на енергийната интензивност. 

Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект:Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност с договор № BG16RFOP002-6.002-0857-C01

Към началото