Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Договор BG16RFOP002-2.001-1099-C01 Инвестиции в ново производствено оборудване

Списък публикации

 МЕТАЛАГРО“ АД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.001-1099  с наименование „Инвестиции в ново производствено оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява в периода февруари 2016 г. – декември 2016 г. 

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното присъствие на „МЕТАЛАГРО“ АД чрез внедряване на ново технологично оборудване.

Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на основната дейност предвидена по проекта, а именно закупуване и внедряване в производството на Дружеството на модерно технологично оборудване за оптимизиране на производствените процеси.

Придобиването на оборудването ще повиши производствения капацитет на „МЕТАЛАГРО“ АД, ще подобри пазарните позиции както на българския пазар, така и за износ, ще повиши качеството на произвежданите от Дружеството продукти.

Към началото