Технология за внасяне на течен азотен тор CULTAN

Металагро АД открива процедура за избор на изпълнител по проект №BG16RFOP002-2.001-1099 "Инвестиции в ново производствено оборудване", финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Приложени документи по процедура за избор на изпълнител по проект №BG16RFOP002-2.001-1099 "Инвестиции в ново производствено оборудване"

Публична покана
Изисквания към оферти
Оферта
Декларация на кандидата
Методика за оценка на офертите
Техническа спецификация
Договор за доставка и въвеждане в експлоатация.

 

Документация за избор на изпълнител по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО003-2.1.13-0498-С0001.
Процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ- общо 2 бр. машини, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Машина за шнекови спирали, 1 бр.
Обособена позиция 2. Машина за пространствена лазерна обработка, 1 бр.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

 

Процедура за избор на изпълнител  за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване" по договор BG 161PO003-2.1.13-0498 C0001

Документи за тръжната процедура

Въпроси и отговори
Отговор до Мирчо Христов

Писма до фирми за промяна в дата за отваряне на получените оферти в процедура за избор на изпълнител „открит избор”

 

Документи за участие в процедура за избор на изпълнител по две обособени позиции:
ОП 1 - Център за лазерна обработка
ОП 2 - Фрезови центьр за петосна обработка

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ
ЗАПОВЕД N: 2/31.08.2012 г. за назначаване на комисия
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
ПОКАЗАТЕЛИ , ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Образец на оферта по чл . 35, ал . 3 за участие в процедура на открит избор По т .1 (3) от Заповед Ns P - 79/30.03.2011 г .
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТРЪЖНОТО ДОСИЕ
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
СПИСЪК НА ИЗВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ НА ПОДОБНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ (2009, 2010 и 2011 г .)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

Документи за участие в търга

Поради настъпили промени във фирмата, уведомяваме заинтересованите, че лицето за контакти  по документацията и провеждането на търг, обявен от Металагро АД на 22.05.2012г., е Божана Кралева.
Телефонът, факсът и електронната поща остават същите.

Разяснения
Въпрос от Кмартон България ЕООД
Разяснение от Металагро АД
 

Към началото